Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INERNETOWEGO

dobranekosmetyki.pl

  § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.dobranekosmetyki.pl (zwanego dalej Sklepem) jest MDD Spółka z o.o. (zwana dalej Sprzedającym), NIP 5783149145, adres: 82-300 Elbląg ul. Władysława Łokietka 53, tel. 660887088, kontakt mailowy: sklep@dobranekosmetyki.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta, sposób organizacji i zasady składania zamówień, zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Określone są w nim również zasady wykonywania tych umów, w tym zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady postępowania w przypadku zwrotu zakupionego towaru, jego reklamacji oraz zasady ochrony danych osobowych.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, które stają się obowiązujące z chwilą umieszczenia ich na stronie internetowej www.dobranekosmetyki.pl.
 4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe określone zostały w § 1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu).
 5. Zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.dobranekosmetyki.pl, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 § 2

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu zamieszkania, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, faksem lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w § 1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu).
 3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 3 Regulaminu, składania przez Klientów zamówień (oświadczeń woli) na zakup towarów oferowanych w sklepie. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) w zalecanej rozdzielczości ekranu 1920x1080 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed tymi zagrożeniami.
 6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze naruszającym obowiązujące normy prawne oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 7. Wszelkie uwagi dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep prosimy zgłaszać niezwłocznie po ich wystąpieniu, telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane są w § 1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu).
 8. Sklep dołoży wszelkich starań aby wszelkie uwagi Państwa rozpatrywane były niezwłocznie po ich zgłoszeniu.

 § 3

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową www.dobranekosmetyki.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.dobranekosmetyki.pl, kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „POTWIERDZAM”. Złożone i potwierdzone za pośrednictwem Sklepu zamówienie pociągają za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
 4. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

 § 4

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak: cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówienia sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Klient może wybrać sposób płatności za zamówiony towar zgodnie z opcjami przyjętymi przez Sprzedawcę.
 5. Płatności za zakupione produkty dokonywane są wyłącznie w formie elektronicznej.
 6. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

        a) za pomoca systemu Płatności Shoper, w ramach którego można wybrać następujące metody płatności:

            - przelew natychmiastowy (tzw. pay-by-link),

            - za pośredniotwem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic,

            - BLIK,

            - Google Pay.

        b) płatność z góry, tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

    7. W przypadku płatności za pośrednictwem platformy Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

    8. W przypadku płatnosci z góry, tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od                   złożenia zamówienia.

    9. Do wszystkich zakupionych w naszym sklepie produktów wystawiane są dokumenty sprzedaży.

 § 5

DOSTAWA

 1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że: a. Klient, po uzgodnieniu ze sprzedającym, samodzielnie odbierze zakupione produkty w siedzibie firmy w Elblągu, b. Klient spełni warunek jednorazowego zakupu produktów powyżej kwoty 200 zł, wtedy nie ponosi kosztu dostawy.
 2. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firm kurierskich DPD, InPost oraz Poczty Polskiej lub w inny sposób według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
 3. Zamówione towary dostarczane są na adres Klienta podany w formularzu zamówienia.
 4. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.
 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki Klienta odmawia przyjęcia przesyłki i na tą okoliczność sporządzony zostaje protokół określający stan przesyłki, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

 § 6

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Na podstawie art. 556 Kodeksu cywilnego Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie  Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).
 2. Skuteczne złożenie reklamacji wiąże się z precyzyjnym wyartykułowaniem żądania w stosunku do przedsiębiorcy. Konsument może złożyć jedno z czterech równorzędnych żądań: a. odstąpienie od umowy, b. obniżenie ceny, c. wymiana rzeczy na nową - wolną od wad, d. bezpłatna naprawa (art. 560 § 1, art. 561 § 1 k.c.).
 3. Co prawda ustawodawca nie wprowadza żadnej konkretnej formy oświadczenia reklamacyjnego, jednak dla celów dowodowych powinno być złożone na trwałym nośniku (pisemnie lub w formie elektronicznej). Stąd też na stronie naszego Sklepu znajdziecie Państwo formularz reklamacji w formacie pdf., który można pobrać.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć na adres (pocztowy lub mailowy) Sprzedawcy wskazane w § 1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 5. Zgodnie z art. 568 § 2 i 3 k.c. roszczenia konsumenta przedawniają się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
 6. Sklep udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od otrzymania od Klienta zgłoszenia reklamacji.
 7. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty. W przypadku produktów, na które została udzielona gwarancja producenta, Klientowi przysługują również uprawnienia wskazane w tej gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady produktu przysługujących mu wobec Sprzedawcy.

§ 7

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a taką umową jest zakup w sklepie internetowym, może od niej w terminie 14 dni odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
 2. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość wymaga złożenia stosownego oświadczenia. Jego forma może być dowolna, ale najlepiej uczynić to na piśmie. Możecie Państwo w tym celu wykorzystać formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie naszego Sklepu www.dobranekosmetyki.pl lub formularz stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z poź, zm.).
 3. Po wypełnieniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy proszę przesłać go na adres sklep@dobranekosmetyki.pl. Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z art. 30 ustawy o prawach konsumenta, niezwłocznie otrzymacie Państwo informację zwrotną potwierdzającą jego wpływ do naszego sklepu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności nastąpi niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep www.dobranekosmetyki.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowu oraz otrzymaniu zwracanej rzeczy. Oprócz równowartości ceny produktu Sklep zwróci również konsumentowi koszty dostarczenia zamówionego towaru.
 5. W przypadku, gdy Kupujący wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, to zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta sklep dobrane kosmetyki.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Ze względu na ochronę zdrowia oraz względy higieniczne wszystkie produkty pielęgnacyjne oraz kosmetyki są przez nas dostarczane do Państwa w oryginalnych, zapieczętowanych opakowaniach. W przypadku otwarcia opakowań Klient, zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, nie może tych rzeczy zwrócić i tym samych nie przysługuje mu wtedy prawo do odstąpienia od umowy.

 § 8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Jeżeli Sklep nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
 3. Klient ma również możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze póź. zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 § 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych na stronach internetowych Sklepu jest Sprzedawca MDD Spółka z o.o. NIP 5783149145, adres: 82-300 Elbląg ul. Władysława Łokietka 53, tel. 660887088, kontakt mailowy: sklep@dobranekosmetyki.pl.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie jego zgody, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (tzw. „RODO”) oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane są wyłącznie w konkretnych oraz prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z celem,
 • przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres niż dłuższy niż to jest niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • przechowywane do momentu wycofania zgody Klienta na ich przetwarzanie.
 1. Danych Klienta nie przekazujemy innym podmiotom w celach marketingowych, nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani też nie wymieniamy się danymi osobowymi z innymi podmiotami.
 2. Aby zagwarantować wierne, transparentne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Klienta naszego Sklepu, wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych. Aby się z nim skontaktować należy wysłać emaila na adres: sklep.dobranekosmetyki.pl.

 § 10

PRAWA AUTORSKIE

 1. Opisy produktów, zdjęcia przedmiotów, artykuły i inne publikacje znajdujące się na stronach Sklepu oraz elementy HTML do nich dołączone są przedmiotem praw autorskich Sprzedającego.
 2. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Sprzedającego jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

 § 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail i hasło dostępu Klienta.
 4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, rozstrzygać je będą według właściwości sądy powszechne.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w momencie ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 6. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Zamówień będących już w realizacji w oparciu o wcześniejszą treść Regulaminu.
 7. Klienci mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Mogą go pobrać, zapisać lub sporządzić jego wydruk.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl